ONLİNE SAHAJA YOGA PROGRAMI AYDINLATMA METNİ

Sahajayogaportal.org (SYP) olarak kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında aşağıda açıkladığımız şekilde ve KVKK kapsamında işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4, 5 ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
  • Doğru ve gerektiğinde güncel
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde

SYP’nin web sayfası üzerinden düzenlediği online meditasyon programına kaydolabilmeniz amacıyla işlenecektir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, SYP tarafından online meditasyon programına kaydolabilmeniz için web sayfasında programa giriş öncesinde ad, kullanıcı adı, parola ve e-posta adresi kısımların doldurulması aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde düzenlenen açık rızanızın alınması üzerine ve SYP’nin işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarının gerçekleştirilmesi için işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

SYP, işlediği kişisel verileri güncel teknolojik yöntemler dâhilinde doğru ve güncel olarak, güvenli şekilde muhafaza etmektedir. SYP, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileri kendiliğinden veya veri sahibinin talebi üzerine silecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz herhangi bir kişiye aktarılmamaktadır.

4. KVKK Kapsamında Sahip Olduğunuz Haklar

KVKK kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

5. Haklarınız Kapsamında SYP’ye Başvuru Yolları

Yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılması için kimlik bilgilerinizi, adresinizi, bildirime esas e-posta adresinizi, telefonunuzu tarafınızca SYP’ye daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle SYP’nin Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine iletmeniz gerekmektedir.

 

Kayıt sayfasına dön